close

 

WWW.SCAS.PL

SCAS@SCAS.PL

Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat

                                                                                                                                            

ANALITYCY-ZESPOŁY EKSPERCKIE-NAUKOWCY-STRONA SPOŁECZNA

 

NOWA STRATEGIA POLSKIEJ POLITYKI  OBRONNEJ 

SUPPORT EKSPERCKI

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

 

WSPIERAMY POLSKI POTENCJAŁ OBRONNY

IMPLEMENTACJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH

 

WSPÓŁPRACA  I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

BADANIA NAUKOWE NAD WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

 ANIHILACJA ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

STATUT ZOR RP IM.MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO JEST TOŻSAMY ZE STATUTEM ŚCAS.

 

STATUT ZOR RP IM.MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i siedziba Związku.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Związku Oficerów Rezerwy

Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” zwany w dalszej

części statutu „Związkiem”, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada

osobowość prawną na zasadzie przepisów ustawy o stowarzyszeniach.

§ 2

Dewizą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej jest: BógHonor-

Ojczyzna, a zawołaniem naszym- strzec godności oficera WP.

§ 3

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Związek może tworzyć koła w środowiskach polonijnych w uzgodnieniu z

Ministrem Spraw Zagranicznych.

 3. Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto Poznań.

§ 4

Związek ma prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne wg zasad

określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 5

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 6

 Związek może używać pieczęci i odznak na zasadzie obowiązujących w tym

zakresie przepisów. Związek przyznaje odznakę wg wzoru zatwierdzonego

przez Zarząd Główny. Odznaka jest numerowana i wpisywana do legitymacji

członkowskiej. Małą odznakę o wymiarach 2 x 2 cm nosić należy po lewej

stronie marynarki w butonierce. Podczas wystąpień w mundurze nosi się

odznakę o wymiarach 4 x 4 cm na środku lewej górnej kieszeni kurtki.

Związek może posiadać swój sztandar: Zarząd Główny, Okręgi i Koła. Wzór

sztandaru powinien być zgodny z wytycznymi Zarządu Głównego w tej sprawie.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

1. Zintegrowanie oficerów rezerwy Wojska Polskiego w organizację zdolną

5

2. Utrzymanie i rozwijanie więzi wzajemnego koleżeństwa oraz nawiązywanie

w tym zakresie kontaktów z macierzystymi jednostkami wojskowymi.

3. Otaczanie oficerów rezerwy i ich rodzin będących w potrzebie szeroko

zakrojoną opieką.

4. Gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych z tradycją i historią

Wojska Polskiego.

§ 8

Swoje cele Związek realizuje przez:

1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej w dziedzinie

wiedzy wojskowej poprzez organizowanie odczytów, kursów, prelekcji,

szczególnie z młodzieżą.

2. Organizowanie bibliotek, zbiorów, wystaw i pokazów.

3. Prowadzenie specjalistycznego wydawnictwa.

4. Partnerską współpracę z instytucjami wojskowymi i cywilnymi.

5. Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla członków Związku i ich

rodzin.

6. Udzielanie pomocy materialnej, lekarskiej oraz prawnej członkom Związku.

7. Stałą opieką nad miejscami pamięci narodowej grobami poległych żołnierzy,

cmentarzami wojskowymi i pomnikami, również armii sojuszniczych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

1.Członkiem Związku mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Członkowie Związku dzielą się na:

 a) członków zwyczajnych,

 b) członków wspierających,

 c) członków honorowych,

 d) członków podopiecznych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać;

a) Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający stopień wojskowy

oficera, chorążego, podoficera, który został przeniesiony do rezerwy

lub w stan spoczynku.

b) Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający wysokie

predyspozycje moralne i zawodowe do działalności w Związku, po

uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego.

c) Żołnierz zawodowy Wojska Polskiego.

6

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Związku.

2. Uczestniczyć w zebraniach Związku oraz wybierać i być wybierany do władz.

3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku.

4. Członek Związku może korzystać z uprawnień kombatanckich, które nabył

lub nabędzie zgodnie z ustawą o kombatantach z dnia 24.01.1991r./ Dz. U. Nr

17/91, poz.75/ oraz późniejszymi zmianami. Fakt posiadania uprawnień

kombatanckich winien być odnotowany w legitymacji członkowskiej.

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. Wspierać działalność Związku i brać czynny udział w jego pracach.

2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku.

3. Opłacać składki członkowskie.

4. Dbać o dobre imie Związku.

5.Członkowie posiadający stopień wojskowy na oficjalnych uroczystościach w

Związku powinni występować w mundurach wojskowych na zasadach

określonych w przepisach mundurowych WP.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje

pomoc finansową dla Związku na realizację jego celów statutowych.

1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członków wspierających podejmuje Zarząd

Związku.

2. Członek wspierający może działać osobiście lub przez swojego

przedstawiciela.

 3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 14

Członek wspierający ma obowiązek:

1. Udzielać Związkowi pomocy finansowej zgodnie ze złożoną deklaracją.

2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku.

§15

1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która położyła

szczególne zasługi dla Związku.

2. Członkowstwo honorowe nadaje Zarząd Główny Związku.

3. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

5. Członek honorowy według swego uznania, może wspierać Związek

finansowo lub rzeczowo.

7

6. Członkowstwo honorowe wygasa w skutek zrzeczenia się tego członkowstwa

lub pozbawienie go przez Zarząd Główny.

7. Od decyzji o pozbawieniu członkowstwa przysługuje odwołanie do

Krajowego Zjazdu Delegatów.

§15a

 

1. Członkiem podopiecznym Związku może być osoba fizyczna, która utraciła

osobę najbliższą w wyniku naturalnej śmierci lub działań zbrojnych, i była

członkiem Związku.

2. Członek podopieczny korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek podopieczny nie opłaca składek.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 16

1.Władzami Związku są:

 a) Krajowy Zjazd Delegatów.

 b) Zarząd Główny.

 c) Główna Komisja Rewizyjna.

 d) Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

3.Uchwały władz Związku podejmowane są zwykłą większością głosów z tym,

że w pierwszym terminie wymagana jest obecność

2

1 ogólnej liczby

członków, jeśli statut nie stanowi inaczej. Uchwały podjęte w drugim terminie

są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

§ 17

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą przedstawiciele wszystkich okręgów,

wybieranych przez Walne Zebranie Okręgu w proporcji ustalonej przez

Zarząd Główny Związku.

§ 18

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej

i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2. Udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu.

3. Określanie głównych kierunków działalności Związku.

8

4. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego

Sądu Koleżeńskiego.

5. Przyjmowanie członków honorowych.

6. Uchwalanie preliminarza budżetowego.

7. Uchwalanie zmian statutu.

8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i sposobie jego likwidacji.

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w przedmiocie

wykluczania członków.

10. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do

kompetencji innych władz.

§ 19

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje się na:

1.Umotywowany wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. 1/3 ogółu członków Związku.

3.Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, z powodu których

zostało zwołane.

4.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje się nie później niż w ciągu jednego

miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

§ 20

Wybory do władz odbywają się jawnie, chyba że delegaci podejmą uchwałę o

głosowaniu tajnym.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu zawiadamia

członków Zarząd Główny nie później niż na dwa tygodnie przed jego terminem.

§22

1Prezydium jest organem pomocniczo-wykonawczym Zarządu Głównego i w

skład jego wchodzą: prezes , 5wiceprezesów , sekretarz oraz skarbnik

2.Zarząd Główny oraz jego Prezydium na zewnątrz jest reprezentowany

przez Prezesa.

§ 23

 Zarząd Główny Związku:

1. Zarząd Główny kieruje sprawami Związku i zarządza jego majątkiem.

2. Do podejmowania zobowiązań finansowych Związku upoważniony jest

Prezes Zarządu wraz ze Skarbnikiem Zarządu jednocześnie.

9

3. Z upoważnienia Prezesa Związek na zewnątrz może reprezentować także

członek Prezydium Zarządu.

4. Prezesa Zarządu Głównego wybiera Krajowy Zjazd Delegatów w tajnym

głosowaniu.

5. Zarząd Główny składa się z 32 członków wybranych przez Krajowy

Zjazd Delegatów.

6. Członków Prezydium Zarządu wybiera Zarząd Główny spośród swego

składu na wniosek Prezesa Zarządu.

7. Posiedzeniom Prezydium Zarządu Głównego przewodniczy Prezes

Zarządu lub upoważniona przez niego osoba będąca członkiem

Prezydium.

 Tryb wyboru Zarządu Głównego określa ordynacja wyborcza.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. Realizacja Statutu Związku .

2. Realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

3. Sprawowanie nadzoru nad okręgami.

4. Uchwalanie planów, regulaminów preliminarzy budżetowych oraz

składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

5. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie okręgów oraz zawieszanie i

rozwiązywanie kół na wniosek zarządów okręgowych.

6. Zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, przygotowywanie

dokumentów Zjazdu.

7. Określenie wysokości składek członkowskich oraz ich podziału w

strukturach Związku.

8. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku.

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów okręgów w przedmiocie

przyjęć i skreśleń członków Związku.

10.Tworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań

statutowych Związku.

11. Określenie kierunków współpracy z organami państwa, instytucjami i

organizacjami społecznymi dla realizacji celów Związku.

12. Powoływanie stosownie do potrzeb komisji problemowych jako struktur

pomocniczych.

13. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu Głównego oraz

Prezydium prawo uzupełnienia składu osobowego.

14. Nadawanie godności Członka Honorowego Związku.

15. Określenie zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego Związku.

16.Składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów z działalności na

rzecz rozwoju i umacniania struktur organizacyjnych Związku.

10

§ 25

W czasie trwania kadencji i zmniejszenia składu Władz Związku o 60%,

przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach odrębnego regulaminu.

§26

1. Uchwały Zarządu Głównego oraz Prezydium zapadają zwykłą większością

głosów przy obecności 50% liczby członków w tym Prezesa Zarządu oraz

dwóch Wiceprezesów.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz na kwartał zaś

posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego przynajmniej raz w miesiącu.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu

Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.

§ 26a

Zakres działania Prezydium Zarządu Głównego:

1. Przygotowanie materiałów, wypracowanie oceny oraz stanowisk w

kwestiach dotyczących współpracy Zarządu z organami władz państwowych

oraz samorządowych.

2. Troska o systematyczną współpracę z uczelniami i samodzielnymi

instytucjami naukowo-badawczymi w kwestii poszerzania wiedzy, wśród

młodego pokolenia w zakresie tradycji oręża polskiego oraz działalności

pokoleń na rzecz niepodległości, wolności i suwerenności narodu polskiego.

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem biura Zarządu Głównego.

4. Określa potrzeby i zakres organizacji konkursów, obozów, konferencji,

spotkań, prelekcji, odczytów itp.

5. Współpracuje z Międzynarodową Konferencją Oficerów Rezerwy (CIOR) i

Europejskim Stowarzyszeniem Podoficerów Rezerwy (AESOR), które

istnieją przy Kwaterze Głównej NATO.

6. Przygotowuje materiały na posiedzenie Zarządu Głównego.

7. Nadzoruje funkcjonowanie zarządów okręgów i komisji problemowych oraz

udziela im bieżącej pomocy.

8. Działa na rzecz pozyskiwania darczyńców dla logistycznego wsparcia

statutowej działalności Związku.

9. Określa obowiązki członków Prezydium Zarządu Głównego.

10. Określa formy współpracy ze szkołami .

11. Określa zakres współpracy z innymi organizacjami.

§ 27

Główna Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym Związek i składa się z

3-5 członków w tym przewodniczącego, 2 zastępców i sekretarza.

11

§ 28

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności

Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

 2. Składania Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz

wniosków w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu Głównego.

 3. Przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków oraz zaleceń

pokontrolnych dotyczących działalności statutowej .

 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w

posiedzeniach Zarządu tylko z głosem doradczym.

 5. Komisja Rewizyjna występuje do Prezydium Zarządu z wnioskiem o

skreślenie członka zwyczajnego z ewidencji w przypadku nie opłacenia

składek członkowskich przez jeden rok przeprowadzając z członkiem

rozmowę. Zobowiązuje się ustępującego członka o zwrot legitymacji oraz

odznaki.

 

§ 29

1.Główny Sąd Koleżeński może orzec następujące kary organizacyjne:

a) upomnienie,

 b) nagana.

2.Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy sporne zaistniałe między

członkami Związku oraz między członkiem Związku a władzą Związku, do

której należy.

3.Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu członków wybranych na

Krajowym Zjeździe Delegatów i wybiera ze swego składu

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4.Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w szczególności sprawy związane z

nieprzestrzeganiem statutu, uchwał Związku, działalność na szkodę Związku

oraz konflikty miedzy członkami Związku.

5.Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na posiedzeniu jawnym przy

udziale stron zainteresowanych w sprawie.

b) zawieszenie w czynnościach członka na 1 rok,

c) wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Głównego o wykluczenie ze

Związku,

6.Od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego Okręgu przysługuje odwołanie do

Głównego Sądu Koleżeńskiego.

7.Członek wykluczony ze Związku może odwołać się do Krajowego Związku

Delegatów.

§ 30

 paragraf usunięty

12

§ 31

 Szczegółowy sposób postępowania przed Sądami Koleżeńskimi

Związku określi Zarząd Główny w oddzielnym regulaminie .

ROZDZIAŁ V

Terenowe struktury Związku- Okręgi i Koła”.

§32

1. Zarząd Główny w województwach tworzy okręgi związku ustalając siedzibę

władz okręgu.

2. Zarząd Główny może tworzyć okręgi składające się z więcej niż jednego

województwa, ustalając siedzibę władz okręgu.

3. Organami władzy okręgu, Związku są:

a)Zjazd Delegatów Okręgu.

b)Zarząd Okręgu.

c)Komisja Rewizyjna Okręgu.

d)Sąd Koleżeński Okręgu.

4. Kadencja władz okręgu powinna pokrywać się z kadencją władz naczelnych

Związku.

§ 33

Kompetencje Zjazdu Delegatów Okręgu:

1. Uchwalanie kierunków działania struktur okręgowych Związku zgodnie z

postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz Związku.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgu.

3. Uchwalanie absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu na

wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu.

4. Wybór Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu oraz Sadu

Koleżeńskiego Okręgu.

5. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd.

6. Nadawanie godności honorowego Prezesa Zarządu Okręgu lub

Koła.

7. Uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów Okręgu.

§ 34

1. W Zjeździe Delegatów Okręgu udział biorą: delegaci, członkowie

wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście, bez czynnego i

biernego prawa wyborczego.

2. Zjazd Delegatów Okręgu jest zwoływany przez Zarząd Okręgu co 4 lata a

nadzwyczajny Zjazd może być zwołany na podstawie uchwały Zarządu

13

Głównego lub Zarządu Okręgu na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu lub

pisemne żądanie ½ zrzeszonych kół.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Okręgu, Zarząd

zawiadamia delegatów na 14 dni przed Zjazdem.

4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu

niezwłocznie po podjęciu uchwały o jego zwołaniu.

§ 35

1. Zarząd Okręgu składa się od 10- 15 członków.

2. Zarząd Okręgu sprawuje władzę między Zjazdami Delegatów Okręgu.

3. Zarząd Okręgu działa w oparciu o Statut Związku i uchwały Krajowego

Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego.

4.Zarząd Okręgu wybiera Prezydium Okręgu w składzie od 5-7 członków w

tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

5.Prezydium Zarządu Okręgu jest organem pomocniczo wykonawczym

Zarządu, przygotowującym i organizującym jego pracę.

§ 36

Kompetencje Zarządu Okręgu:

1. Kierowanie działalnością okręgu zgodnie z podjętymi uchwałami, statutem

Związku oraz składanie na zjeździe delegatów okręgu sprawozdań ze swej

działalności.

2. Reprezentowanie okręgu na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez

Prezesa Zarządu, lub upoważnionego przez niego członka Prezydium

Zarządu.

3. Zwoływanie Zjazdu Delegatów Okręgu, ustalanie zasad wyborów

delegatów, przygotowanie materiałów i dokumentów na Zjazd.

4. Powoływanie kół terenowych Związku oraz nadzór nad ich działalnością.

5. Powoływanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.

6. Wnioskowanie do Zarządu Głównego Związku o nadanie członkowstwa

honorowego Związku.

7. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami kombatanckimi według

zaleceń Zarządu Głównego Związku.

8. Uchwalanie planów pracy i rocznych preliminarzy finansowych.

9. Opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przesłanie ich

do Zarządu Głównego w terminie miesiąca od zakończenia roku.

 10. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Związku.

14

§ 37

1. Posiedzenia Zarządu Okręgu powinny być zwoływane przez Prezesa

Zarządu na wniosek Prezydium, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Do ważności uchwał Zarządu Okręgu konieczna jest obecność co najmniej

połowy członków Zarządu w tym połowa członków Prezydium tego

Zarządu, przy czym uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. Prezydium Zarządu Okręgu powinno być zwoływane przez Prezesa

Zarządu Okręgu co najmniej raz w miesiącu.

 

§ 38

Komisja Rewizyjna Okręgu:

1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się od 3-5 członków spośród których

wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we

władzach Okręgu.

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed

Zjazdem Delegatów Okręgu. Dokonuje przynajmniej raz w roku kontroli

działalności finansowej Zarządu Okręgu oraz kół ze szczególnym

uwzględnieniem działalności statutowej, finansowej wnioskując następnie o

udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu.

4. Komisja Rewizyjna może wystąpić do Zarządu Głównego z uzasadnionym

wnioskiem o zawieszenie Zarządu Okręgowego lub jego poszczególnych

członków.

5. Komisja Rewizyjna może także występować do Zarządu Okręgowego o

zawieszenie w funkcjach podległych temu Zarządowi, Zarządów Kół lub

jego członków.

6. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Okręgu konieczna jest

obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały zapadają zwykłą

większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje

głos przewodniczącego.

7. Komisja działa zgodnie z regulaminem i wytycznymi Głównej Komisji

Rewizyjnej Związku.

8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół

roku.

§ 39

Sąd Koleżeński Okręgu:

1. Sąd Koleżeński Okręgu – zwany dalej Sądem -składa się z 3-5 członków

z pośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę

przewodniczącego oraz sekretarza.

15

2. Sąd rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji i orzeka na posiedzeniu

jawnym przy udziale zainteresowanych stron.

3. Od orzeczenia Sądu przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu

Koleżeńskiego.

4. Sąd może wymierzyć kary przewidziane w niniejszym statucie a także

wnioskować do Zarządu Głównego o wykluczenie członka ze Związku.

5. Sąd Koleżeński Okręgu obejmuje działalnością wszystkich

członków Okręgu z wyjątkiem członków Zarządu Związku, których

sprawy, Główny Sąd Koleżeński przekazuje innym sądom koleżeńskim

okręgu.

6. Akta spraw prawomocnie zakończonych przez Sąd Koleżeński Okręgu

przekazywane są do biura Zarządu Okręgu.

§ 40

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest koło.

 2. Koła mogą być tworzone we wszystkich miastach, gminach i dzielnicach

w przypadku gdy liczba członków przekroczy 9 osób.

3. Siedzibę koła ustanawia Zarząd przede wszystkim w miejscowościach

będących siedzibami władz wojskowych.

 4. Działalność koła polega na realizacji celów Związku poprzez społeczną

pracę swoich członków przy odpowiednim stosowaniu postanowień

rozdziału II statutu.

§ 41

Władze Koła

 1. Władzami Koła są:

 a) Zebranie Koła.

 b) Komisja Rewizyjna Koła.

 c) Sąd Koleżeński Koła.

§ 42

Walne Zebranie Członków Koła

 1. Zebranie Koła jest najwyższą władzą.

 2.Do kompetencji Zebrania Koła należy:

a. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji

Rewizyjnej Koła.

b. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła

c. Wybór w głosowaniu delegatów na Walne Zebranie Związku.

d. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady Zebrania

Koła.

 3. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 4. Zwyczajne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła na 4 lata.

16

 5. Zarząd Koła

a. Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła w okresie między Walnymi

Zebraniami Członków.

b. Zarząd Koła składa się z 3- 5 osób.

6.W Zebraniu Koła udział biorą:

 a) z głosem decydującym wszyscy zwyczajni członkowie Koła

 b) z głosem doradczym- członkowie wspierający

 7. Nadzwyczajne Zebranie Koła zwoływane jest przez jego Zarząd:

 a) z własnej inicjatywy

 b) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Koła

 c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków

 8. Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Koła w

ciągu jednego miesiąca od daty wniosku lub żądania uprawnionego

organu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 9 . Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

a. Kierowanie działalnością Koła zgodnie ze statutem, uchwałami i

wytycznymi władz Koła i władz Związku.

b. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.

c. Zwoływanie Zebrań Koła.

d. Składanie Zebraniu Koła i Zarządowi Głównemu Związku sprawozdań

ze swej działalności.

e. Uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Koła.

f. Przyjmowanie i skreślanie członków Koła.

g. Zgłaszanie wniosków do Zarządu Głównego Związku w sprawie

przyjęcia członka wspierającego.

h. Występowanie do Zarządu Głównego Związku z wnioskami o nadanie

członkowstwa honorowego.

 i. Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz

Koła.

 Na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Zarządu

Koła zwołuje się Walne Zebranie. Które wybiera delegatów

Wyboru delegatów dokonuje Zebranie Koła wg liczby i zasad ustalonych

odrębnym regulaminem. Kadencja władz Koła trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków Koła jest władne do podejmowania uchwał w

pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2

1 ogólnej liczby członków, w

drugim terminie bez względu na liczbę członków.

.

§43,44,45,46,47

 Usunięto

17

§ 48

 Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak

jak niż raz na kwartał.

§ 49

 Zarząd Koła wybiera spośród siebie prezesa i wiceprezesa, sekretarza i

skarbnika.

§ 50

 Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Koła określa regulamin

uchwalony przez Zarząd Główny Związku.

ROZDZIAŁ VII

Majątek Związku

§ 51

1. Do realizacji zadań statutowych Związek posiada majątek i fundusze, na które

składają się:

 a) składki członkowskie,

 b) dotacje, darowizny i zapisy,

 c) wpływy od osób prawnych i fizycznych,

 e) wpływy z tytułu działalności pożytku publicznego.

2.Podział otrzymywanych przez jednostki terenowe Związku funduszy, odbywa

się na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny.

3. Zarządy jednostek terenowych prowadzą księgowość przychodów i

rozchodów na zasadach przepisów obowiązujących w tym zakresie.

4. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w

imieniu Związku upoważnieni są: prezes i skarbnik.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§ 52

„Zmiana statutu i rozwiązanie Związku wymagają uchwały Krajowego Zjazdu

Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania”.

§ 53

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Krajowy Zjazd Delegatów

powołuje Komisję Likwidacyjną, w skład której wchodzą członkowie

Zarządu Głównego.

18

2. Majątek rozwiązanego Związku przeznacza się na rzecz wdów i

sierot, po zmarłych członkach Związku.

§ 54

Rozdział IX

Wydawnictwa Związku i współpraca mediami

W ramach zasad programowo statutowych Związek wydaje „Legionistę” do

użytku wewnętrznego i ogólnego.

1. Jednostki terenowe Związku mają prawo wydawania własnych biuletynów

informacyjnych.

2. Prezydium Zarządu Głównego może powołać rzecznika prasowego Zarządu.

3. Zarząd Główny Związku może wyróżnić osoby fizyczne i prawne Złotym

lub Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”.

4. Zarząd Główny może ustanawiać medale pamiątkowe Związku, związane z

ważnymi wydarzeniami historycznymi dla działalności Związku.

 Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 55

1. Zarząd Główny zobowiązany jest w terminie 90 dni od Krajowego

Zjazdu Delegatów przekazać jednostkom terenowym Związku

dokumenty dotyczące uchwał podjętych na tym Zjeździe.

2. Z chwilą prawomocnego zarejestrowania zmian w statucie przez Sąd

Rejestrowy, Zarząd Główny sporządza w terminie 60 dni tekst

jednolity statutu i przesyła go jednostkom terenowym Związku.

3. Do wykładni oraz interpretacji statutu Związku jest uprawniony

wyłącznie Zarząd Główny Związku poprzez podjęcie stosownej

uchwały przy obecności co najmniej połowy członków większością

2/3 obecnych członków tego Zarządu.

4. W sprawach nie objętych postanowieniami statutu, decyzje podejmuje

Zarząd Główny Związku, a następnie przedstawia konieczne zmiany

statutu na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów.

 

19

Projekt Medalu za Zasługi dla Zawiązku Oficerów Rezerwy RP.

Medal „za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP ‘’ stanowi nagrodę za wzorową

 i ofiarną działalność społeczno- statutową i osobiste zaangażowanie w krzewieniu wartości

patriotycznych związanych z tradycjami Wojska Polskiego.

Opis wzoru

1. Odznaką medalu zasługi dla ZOR jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy

35 mm. W środku medalu wtłoczony jest związkowy emblemat w postaci krzyża

równoramiennego o białych emaliowych ramionach, z inicjałami Z. O. R. i nałożoną po

środku czerwoną tarczą z sylwetką orła i z dwoma skrzyżowanymi skośnie mieczamipomiędzy

ramionami krzyża. W około napis: „ ZA ZASŁUGI- oddzielony od dalszego

tekstu- DLA ZWIĄZKU OFICERÓW RZEZRWY R.P.’’ listkami dębowymi.

Odwrotna strona medalu mieści wytłoczony napis „ Strzec godności stanu oficera W. P.’’

W półkolu słowa sztandarowej dewizy „BÓG, HONOR, OJCZYZNA””

-dolna część okręgu zamyka tarcza amazonek z wybitymi datami powołania i restytucji ZOR:

1928-1991.

2. Medal zawieszony jest na granatowo- karmazynowej ze srebrzystymi paskami wstążce o

szerokości 35 mm. Kolory te nawiązują do ponad 200- letniej historii wprowadzonych przez

Sejm czteroletni barw umundurowania o charakterze narodowym dla całego wojska.

Granatowy kontusz z karmazynowymi wyłogami, później kurtka kawalerii narodowej: szarfy,

szlify oraz temblaki w srebrno- karmazynowych barwach- jako oficerskie znamiona rangi- oto

źródła kolorystyki wstążki medalu „ Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy R.P””

20

BÓG – HONOR – OJCZYZNA

ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

CELEM ZWIĄZKU JEST: STRZEC GODNOŚCI STANU OFICERA

WOJSKA POLSKIEGO

Poznań, dnia ………..

DEKLRACJA

członka Związku Oficerów Rezerwy RP

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Związku

Oficerów Rezerwy RP.

Oświadczam, że cele i zadania będę przestrzegać zgodnie ze statutem i

regulaminem.

Poniżej przedstawiam dane personalne:

1.Nazwisko, imię i imię ojca-matki z d ……………..............................

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………….

3. Miejsce zamieszkania, kod, tel. ……………………………………..

………………………………………………………………………….

4. Nazwa i adres zakładu pracy, tel. …………………………………...

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

5. Stosunek do służby wojskowej, …………………………………….

………………………………………………………………………….

6. Wykształcenie, nazwa uczelni i rok ukończenia

……….…………………………………………………………………

21

7. Stopień wojskowy, kiedy nadany, nr rozkazu……………………….

………………………………………………………………………….

8. Służba wojskowa od- do, gdzie i nazwa jedn. wojsk………………..

………………………………………………………………………….

9. Zajmowane ostatnie stanowisko- funkcje:…………………………..

………………………………………………………………………….

10. Przynależność do WKU……………………………………………

……………………………………………………………………….

13. Podać odznaczenia, nr, rok nadania:……………………………….

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………….................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

…………………………..

podpis wypełniającego

Uchwała Zarządu Koła Nr……………………………………………

O przyjęciu na członka zwyczajnego, dnia ……………………………

Nr legitymacji członkowskiej ………………………………………….

Nr odznaki członka ZOR RP: ………………………………………….

………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

fb g+ youtube mail

ORGANIZACJA

 

STATUT
POLITYKA PRYWATNOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO
WSPARCIE DZIAŁAŃ

NA SKRÓTY:

 

O CENTRUM

SZKOLENIA 

KONTAKT

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ZARZĄD GŁÓWNY

61-716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98

telefon

telefon:

 

mail

e-mail:

SCAS@SCAS.PL